Verkeersveiligheid Groep Nederland (vanaf nu VVGN)

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en de totstandkoming ervan tussen VVGN en een zakelijke contractant betreffende (de deelneming aan) een VVGN rijvaardigheid- of theorietraining.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder VVGN:
Contractant: de partij (in de zakelijke markt) die met VVGN een overeenkomst sluit betreffende een rijvaardigheidstraining. Deelnemer: degene die deelneemt aan een rijvaardigheidstraining tevens zijnde degene ten wiens behoeve is geboekt en die de boeking heeft aanvaard of degene die op grond van indeplaatsstelling deelneemt.

2. Boekingen

Een overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod van VVGN door de contractant.
Een overeenkomst met betrekking tot (het deelnemen aan) een rijvaardigheidstraining kan mondeling, telefonisch of schriftelijk worden gesloten.
De boekingsbevestiging vermeldt de plaats, de datum en tijd van de training, de prijs, het aantal deelnemers en eventuele andere bijzonderheden.
Indien de contractant niet online boekt is hij/zij verplicht één exemplaar van de boekingsbevestiging ondertekend terug te sturen aan VVGN, tenzij anders is overeengekomen.
Deelnemers dienen ten tijde van de training in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Deelname aan de trainingen en bezoek aan de locatie geschied op eigen risico.
De contractant is (hoofdelijk) aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien en staat er voor in dat de deelnemer alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst kent en nakomt en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

3. Betalingen

Alle facturen moeten uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum en in ieder geval vijf dagen vóór aanvang van de rijvaardigheidstraining betaald zijn, tenzij de factuur uitdrukkelijk een andere betalingstermijn vermeldt of anderszins een andere betalingstermijn is afgesproken.
Indien het cursusgeld niet voor aanvang van de cursus door VVGN is ontvangen, is VVGN gerechtigd deelname aan de cursus te weigeren. In dat geval blijft de betalingsverplichting van de contractant ongewijzigd bestaan.
Annuleringskosten moeten uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering betaald te zijn.
Indien niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens VVGN wordt voldaan, is over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand waarin betaling achterwege blijft. Een gedeelte van een maand wordt voor een hele maand gerekend. Tevens kan VVGN betaling vorderen van alle buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van euro 55,-

4. Wijzigingen

Het staat het VVGN vrij om voertuig- merk en type te wijzigen. Dit ondanks dat er in advertenties typen of merken worden genoemd. Het VVGN moet bij wijziging altijd zorgen voor moderne en veilige voertuigen.
VVGN kan in geval van zwaarwegende omstandigheden wijzigingen in de overeengekomen datum, tijd of plaats van de rijvaardigheidstraining aanbrengen danwel de rijvaardigheidstraining annuleren.
Onder zwaarwegende omstandigheden wordt onder meer verstaan:

 • omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid van VVGN aan de overeenkomst niet kan worden gevergd;
 • slechte weersomstandigheden (strenge vorst, ijzel, sneeuw, zware storm);
 • stroomstoringen;

Onvoldoende aanmeldingen, zulks ter beoordeling van VVGN
Het VVGN kan in geval van onvoldoende aanmeldingen zoals vermeld in artikel 4b, uitsluitend tot 5 dagen voor aanvang van de rijvaardigheidstraining annuleren.
Wijzigingen en annulering ingevolge artikel 4a worden de contractant zo spoedig mogelijk schriftelijk, telefonisch en of vermelding op de site indien de situatie/omstandigheid en training zich binnen 24 uur bevindt. De contractant dient de deelnemers te informeren.
Indien de wijzigingen en/of annuleringen voor de contractant in alle redelijkheid niet acceptabel zijn, biedt VVGN voorzover dit mogelijk is en binnen een redelijke termijn een alternatief aan. Indien het niet mogelijk is een alternatief aan te bieden restitueert VVGN aan de contractant het reeds betaalde cursusgeld. VVGN is in geen geval rente en/of schadevergoeding verschuldigd.
Het onder 4e gestelde geldt niet indien de noodzaak tot wijziging of annulering aan de contractant te wijten is. De annulering wordt dan beschouwd als annulering door de contractant.

5. Annulering door de contractant

Bij annulering van de rijvaardigheid- of theorietraining door de contractant zijn de volgende percentages van het cursusgeld per annulerende deelnemer verschuldigd:

 • vanaf de boeking tot 30 dagen voor aanvang van de cursus 25%;
 • vanaf 30 dagen tot 21 dagen voor aanvang van de cursus 50%;
 • vanaf 21 dagen tot 7 dagen voor de cursus 75%;
 • vanaf 7 dagen voor en op de dag van de cursus 100%.

De bij 5a genoemde regeling geldt uitsluitend indien per deelnemer een cursusprijs is vastgesteld. Indien met de contractant een vaste totaalprijs is overeengekomen voor een variabel echter gemaximeerd aantal deelnemers, dan is contractant bij annulering voor één of meer (niet zijnde alle) deelnemers onverminderd deze vaste totaalprijs verschuldigd. Bij volledige annulering (voor alle deelnemers) zijn in betreffend geval de bij 5a genoemde percentages van deze vaste totaalprijs verschuldigd.
Het niet verschijnen op de cursus zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van de cursus.

6. Annulering door Verkeersveiligheid Groep Nederland

Het VVGN is gerechtigd de gebruiksovereenkomst te annuleren indien er een grootschalige wijziging plaatsvindt aan de baan, het terrein of de daarbij behorende voorzieningen. In dat geval is de opdrachtgever de gebruikssom niet verschuldigd.
Het VVGN heeft te allen tijde het recht de gebruiksovereenkomst te beëindigen met ingang van een door haar te bepalen datum, indien opdrachtgever niet voldoet aan enigerlei voor haar uit de overeenkomst of de algemene gebruiksvoorwaarden voortvloeiende verplichting, indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, indien er beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd of indien er beslag dreigt.
Storing in het bedrijf als gevolg van overmacht ontslaat het VVGN van het nakomen van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.
Onder overmacht worden onder andere verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, extreme weersomstandigheden, optreden van werknemersorganisaties, maatregelen van overheidswege (landelijk of provinciaal of gemeentelijk) en andere onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of zelfs onmogelijk maken.
In het geval van overmacht zal het VVGN dit aan de opdrachtgever mededelen. De opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht om de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting dat de opdrachtgever het reeds uitgevoerde deel van de opdracht vergoedt aan het VVGN.
VVGN houdt zich het recht voor om de geboekte data bij het niet tijdig voldoen van de verschuldigde bedragen te annuleren, waarbij de vordering van de verschuldigde bedragen blijft staan.
Het VVGN is nimmer aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade als gevolg van annulering van de gebruiksovereenkomst door het VVGN.

7. Annulering door het Verkeersveiligheid Groep Nederland ten tijde van de training

Het staat het VVGN vrij om de deelnemer uit te sluiten van deelname indien:

 • de deelnemer instructies niet opvolgt
 • de deelnemer een gevaar vormt voor andere deelnemers en zichzelf
 • de deelnemer schade aanbrengt aan locatie of voertuigen

8. Wijziging (verplaatsen) door de contractant

De contractant heeft het recht wijziging van de overeenkomst te verlangen voorzover deze uitvoerbaar is, zulks ter beoordeling van VVGN.
Bij wijziging op verzoek van de contractant zijn de volgende percentages van het totale cursusgeld verschuldigd, indien de wijziging plaatsvindt:

 • vanaf de boeking tot 30 dagen voor aanvang van de rijvaardigheid- theorietraining 15%;
 • vanaf 30 dagen tot 7 dagen voor aanvang van de rijvaardigheid- theorietraining 25%;
 • vanaf 7 dagen tot 3 dagen voor de rijvaardigheid- theorietraining 50%;
 • 3 dagen voor en op de dag van de rijvaardigheidstraining zelf 60%.

9. Indeplaatsstelling

Indien een deelnemer verhinderd is aan de cursus deel te nemen, kan deze op verzoek van de contractant worden vervangen door een ander onder de volgende voorwaarden:
Het verzoek tot indeplaatsstelling wordt uiterlijk 7 werkdagen vóór de cursus schriftelijk of telefonisch doorgegeven.
De contractant overhandigt de nieuwe deelnemer de uitnodiging met de daarbij behorende deelnemersvoorwaarden incl. persoonsgegevens.
De nieuwe deelnemer krijgt van VVGN geen uitnodiging.

10. Klachtenregeling

Uw klacht is een kans om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Verkeersveiligheid Groep Nederland heeft haar processen geborgd in een kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op de ISO 9001:2008 certificering. Klanttevredenheid neemt in dit kwaliteitssysteem een belangrijke plaats in. Wij evalueren op cursist- en klantniveau de kwaliteit van onze dienstverlening.

Mochten klanten ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn en zaken anders willen zien, dan hebben wij hiervoor een klachtenprocedure. Deze procedure biedt onze relaties de mogelijkheid klachten te melden en garandeert dat zij geïnformeerd worden over de afhandeling en de oplossing.

Procedure:

 • Klachten kunnen schriftelijk (info@verkeersveiligheidgroep.nl) maar ook telefonisch aan ons worden gemeld.
 • Binnen twee werkdagen ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de klacht en laten wij weten welke stappen wij ondernemen om uw klacht op te lossen en in de toekomst te voorkomen.
 • Van de afhandeling ontvangt u binnen 14 werkdagen bericht.
 • Wij plaatsen de gekozen oplossing in een ‘klachten-opvolgsysteem’ zodat wij met u kunnen evalueren of de oplossing voor u goed heeft gewerkt of nog aanpassingen behoeft.
 • Indien de klacht in onderling overleg niet opgelost kan worden is het mogelijk om in beroep te gaan, dan is het Nederlands recht van toepassing.